Program kursu: Pracownik magazynu z obsługą wózka widłowego

Czas trwania: 120 godz. szkoleniowych/15 dni

 1. Rozkład tematyczny do modułu: Przepisy BHP i p. pożaroweforklift-835342_1280
 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
 1. Rozkład tematyczny do modułu: Gospodarka magazynowa
 • Obrót magazynowy – wydawanie towarów, zapasy magazynowe;
 • Zagospodarowanie magazynu i techniki magazynowania;
 • Inwentaryzacja zasobów magazynowych – ewidencja zapasów;
 • Proces magazynowy (logistyka) – funkcje magazynów;
 • Zadania i odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych;
 • Gospodarka zapasami i opakowaniami; elementy zbytu;
 • Postępowanie w przypadku różnic inwentaryzacyjnych;
 • Wyposażenie magazynowe – znakowanie i identyfikacja ładunków magazynowych;
 1. Rozkład tematyczny do modułu: Towaroznawstwo
 • Organizacja zaopatrzenia – elementy towaroznawstwa;
 • Badanie jakości i zasady odbioru jakościowego towarów;
 • Sztuka sprzedaży;
 • Reklama towaru;
 • Usługi towarzyszące i dodatkowe przy sprzedaży towarów;
 • Przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków;
 1. Rozkład tematyczny do modułu: Obsługa komputera
 • Budowa komputera stacjonarnego i laptopa – funkcje programu WINDOWS;
 • Funkcje i ćwiczenia w programie Microsoft Word – formatowanie tekstu, formatowanie tabel, wstawiania i formatowanie obiektów, tworzenie pism handlowych;
 • Funkcje i ćwiczenia w programie Microsoft Excel – tworzenie faktur, tworzenie dokumentów typu: PZ, PW, WZ, ZW, RW, MM;
 1. Rozkład tematyczny do modułu: Zastosowania systemów komputerowych w gospodarce magazynowej
 • Filozofia programu Subiekt GT:
 • Wprowadzanie i edycja podmiotu, kartotek kontrahentów i kartotek towarowych;
 • Tworzenie dokumentacji magazynowej;
 • Tworzenie bilansów, kontrola rozrachunków i inne funkcje programu
 • Obsługa programu Symfonia Handel:
 • Funkcje i różnice pomiędzy programem Subiekt GT a Symfonia Handel;
 • Edycja podmiotu, kontrahentów i kartotek towarów;
 • Tworzenie dokumentacji magazynowej, bilansów i kontrola rozrachunków
 1. Rozkład tematyczny do modułu: Obsługa wózka jezdniowego
 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych spalinowych
 • Budowa wózków jezdniowych akumulatorowych
 • Bezpieczna obsługa, wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia
 • Czynności operatora przed i po pracy wózkami jezdniowymi, spalinowymi i akumulatorowymi
 • Czynności operatora w czasie pracy wózkami jezdniowymi, spalinowymi i akumulatorowymi
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Zajęcia praktycznej obsługi wózków jezdniowych
 1. Egzamin końcowy

 

 

Zapoznaj się z naszymi kursami: