Program kursu: Kodeks postępowania administracyjnego (KPA)

Czas trwania kursu: 8 godz. szkoleniowych

 1. Zagadnienia podstawowe – źródła prawa i zakres obowiązywania KPA
 • Pojęcie sprawy administracyjnej
 • Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego
 • Ogólne zasady postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach
 • Pojęcie „interesu” w KPA (prawnego, społecznego)
 • Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym
 1. Zagadnienia ogólne postępowania
 • Strona postępowania administracyjnego
 • Pełnomocnictwo, terminy doręczenia – z uwzględnieniem najnowszych zmian
 • Błędy i sposoby ich naprawienia
 1. Postępowanie przed organem I instancji
 • Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania z uwzględnieniem ostatnich zmian
 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków
 • Zawieszanie i umorzenie postępowania po zmianach – problemy praktyczne
 • Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki
 • Różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami
 1. Postępowanie odwoławcze z uwzględnieniem ostatnich zmian
 • Czynności organu I instancji; etap między instancyjny; czynności organu II instancji
 • Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter
 1. Postępowanie nadzwyczajne w KPA
 • Wznawianie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenia, zmiana rozstrzygnięcia
 • Zmiany uregulowań po nowelizacji
 • Właściwość organów i etapy postępowań – wskazówki praktyczne
 • Związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych
 1. Postępowanie odrębne uregulowane w KPA

Zapoznaj się z naszymi kursami: