Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Kto może skorzystać?

 • Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*
 • jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Na jakie szkolenia można pozyskać dofinansowanie?

 • Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu. Realizatorem szkoleń powinna być jednostka posiadająca m.in. certyfikat jakości świadczonych usług.
 • W 2020 roku na funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono ponad 246 milionów złotych! To ponad 18 milionów więcej niż w roku ubiegłym.
 • Każdy przedsiębiorca spełniający wymagania KFS będzie mógł zdobyć dofinansowanie dla siebie i swoich pracowników na poziomie od 80% do nawet 100% całkowitej wartości szkolenia. Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne i mogą z niego skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski (z wykluczeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

 

Priorytety KFS 2020:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego  w  związku  z  rozwojem  w  firmach  technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej

Zapoznaj się z naszymi kursami: