Program : Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Czas trwania: 85 godzin szkoleniowych

Cena kursu: 800 zł

Celem kursu jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu. Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych.

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

 1. Pedagogika  – 15 godz.
 2. Psychologia  – 15 godz.
 3. Metodyka nauczania – 40 godz.
 4. Praktyka metodyczna – 10 godz.
 5. Wybrane zagadnienia prawa pracy – 5 godz.

Absolwenci kursu uzyskają wiedzę i nabędą umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania, w tym m.in.:

 • podstaw prawnych i warunków kształcenia w zawodzie
 • roli instruktora-szkoleniowca, autodiagnozy, możliwości i ograniczeń
 • wybranych zagadnień pedagogiki
 • psychologicznych podstaw uczenia się
 • komunikacji interpersonalnej
 • podstaw dydaktyki
 • uczenia się w grupach
 • aktywnych metod w nauczaniu
 • technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu
 • diagnozowania potrzeb szkoleniowych
 • metod ewaluacji szkoleń
 • zasad przygotowywania materiałów dydaktycznych
 • Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przepisów przeciwpożarowych

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Egzamin jest przeprowadzony w formie pisemnej.

WARUNKI I KWALIFIKACJE WYMAGANE OD SŁUCHACZY – kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu: Osoby które zamierzają prowadzić naukę zawodu winny posiadać następujące kwalifikacje określone w § 10 ust. 4 rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (DZ.U. Nr 244, poz.1626).

Uczestnik kursu powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub:

 1. świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 2. świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 3. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Pozostałe informacje oraz zgłoszenie poprzez formularz w zakładce KONTAKT lub telefonicznie.

Płatność:
Prosimy o wcześniejsze wpłacenie zadatku w wysokości co najmniej 20% wartości kursu na konto

ROBERT BURSZEWSKI
ul. Litomska 24/6
53-641 WROCŁAW

PL 49 1050 1214 1000 0091 2822 2735

Dla przelewów z zagranicy podajemy KOD BIC SWIFT: INGBPLPW
W przypadku rezygnacji z kursu zadatek przepada.

PODANIE DO POBRANIA: Podanie kurs pedag.-PDF

Zapoznaj się z naszymi kursami: