Program kursu: Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z PZP

Czas trwania kursu: 8 godz. szkoleniowych

 1. Krótkie wprowadzenie do ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP):
 • Omówienie zmian ustawy PZP które weszły w życie od dnia 19 października 2014 r.
 • Zmiana progu stosowania ustawy co do zamówień i konkursów
 1. Planowanie zamówień publicznych
 • Plan zamówień publicznych, a planowanie zamówień, kategorie zakupowe
 • Różnice w sposobach planowania zamówień realizowanych ze środków własnych podmiotu, a projektów współfinansowanych przez UE
 • Sposób realizacji zamówień publicznych podzielonych na części oraz zaniżanie wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania PZP.
 1. Szacowanie wartości zamówienia:
 • Zasady ustalania wartości zamówienia dla usług, dostaw i robót budowlanych, stosowanie kategorii zakupowych przy szacowaniu wartości zamówienia.
 • Sposoby szacowania wartości zamówienia dla danej kategorii zakupu
 • Okres czasu ważności szacunków wartości zamówienia
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Sposób opisu przedmiotu zamówienia nie dyskryminujące Wykonawców
 • Omówienie zasady równości stron i uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia
 • Dopuszczalność stosowania znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia produktów przy opisie przedmiotu zamówienia
 1. Prace Komisji Przetargowej:
 • Obligatoryjność powoływania Komisji przetargowej
 • Podział prac Komisji przetargowej
 • Sposób powołania i zmiany Komisji przetargowej
 • Odpowiedzialność członka Komisji przetargowej przy zamówieniu publicznym
 1. Kryteria oceny ofert:
 • Obligatoryjność stosowania poza cenowych kryteriów oceny ofert, sposoby ich badania
 • Omówienie sposobu liczenia kryteriów oceny ofert
 1. Badanie i ocena złożonych ofert:
 • Zasady poprawiania omyłek pisarskich, rachunkowych i innych
 • Weryfikacja ofert pod względem zarzutu rażąco niskiej ceny i ocena wyjaśnień Wykonawców
 • Odrzucenie oferty ze względu na rażąco niskiej ceny
 1. Umowa w zamówieniu publicznym:
 • Możliwe zmiany umów w sprawach zamówień publicznych – omówienie przypadków
 1. Panel dyskusyjny, odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników

Zapoznaj się z naszymi kursami: