Program : Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Czas trwania: 48 godzin szkoleniowych

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numer telefonu: 602 444 671

Celem kursu jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu. Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych oraz nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

I. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – 5 godz.
II. Podstawy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” – 8 godz.
III. Metodyka praktycznej nauki zawodu – 27 godz.
IV. Umiejętności dydaktyczne – 8 godz. (realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy).

Kurs organizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie praktycznej nauki zawodu, w wymiarze 48 godz.

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym:
1) zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz.;
2) umiejętności dydaktyczne – 8 godz. (realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy).

Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4  rozporządzenia z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić osoby posiadające:

 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego  liceum ogólnokształcącego lub świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów:
  na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Egzamin jest przeprowadzony w formie pisemnej.

Pozostałe informacje oraz zgłoszenie poprzez formularz w zakładce KONTAKT lub telefonicznie.

Płatność:
Prosimy o wcześniejsze wpłacenie zaliczki w wysokości co najmniej 20% wartości kursu na konto

Bank Pekao SA
64 1240 6670 1111 0010 9318 8127
IBAN: PL 64 1240 6670 1111 0010 9318 8127
SWIFT/BIC: PKOPPLPW

ECKS we Wrocławiu  dokona zwrotu wpłat za niewykorzystane świadczenie w przypadku rezygnacji z kursu zgłoszonej w sekretariacie ECKS co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.W tytule przelewu prosimy wpisać: zaliczka, nazwę kursu oraz imię i nazwisko, *numer NIP (jeśli będzie potrzebna faktura za kurs).

Uwaga: Zgodnie z zapisami art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy o
podatku od towarów i usług, sprzedawca będzie mógł wystawić nabywcy
(podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie
zawierał NIP nabywcy. W związku z powyższym należy wcześniej zgłaszać
konieczności wystawienia faktury do paragonu fiskalnego. W przypadku
uiszczenia zaliczki w treści przelewu należy bezwzględnie podać numer
NIP nabywcy.

Podanie do pobrania: Podanie kurs pedag.-PDF

Zapoznaj się z naszymi kursami: