SZKOLENIE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB W KLUBIE DZIECIĘCYM

Photo by Jelleke Vanooteghem on Unsplash

Czas trwania szkolenia: 280 godzin, w tym 80 godzin praktyk

Pierwsza edycja: sierpień 2020, tel. +48 535 946 820

Koszt: 1 400 zł (w cenę szkolenia wliczono wszelkie materiały dydaktyczne potrzebne do realizacji szkolenia)

Ilość osób w grupie: max 6

Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne odbywają: ul. Kruszwicka 8A, 53-652 Wrocław

TRYB ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, co pozwala na łączenie pracy ze zdobywaniem nowych kwalifikacji lub uzupełnianiu dotychczasowych.

Praktyki odbywające się w czasie pracy żłobków, czyli w dni powszednie i prowadzone są pod opieką doświadczonego opiekuna.

OPIS SZKOLENIA

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – spełnia funkcje wychowawczo-opiekuńcze w stosunku do dzieci w wieku do 3 lat w żłobkach i klubach dziecięcych; zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, organizuje zabawy i zajęcia stymulujące rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb; współpracuje z rodzicami dziecka.

Posiadamy zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na organizację szkolenia:

Decyzja Nr 6/2020

PODSTAWA PRAWNA DO ORGANIZACJI SZKOLENIA

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna ( Dz.U.2011.69.368 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652 ze zm.).

 

CEL SZKOLENIA

Ogólnym celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji (uprawnień) niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna dziecięcego w żłobku lub klubie dziecięcym oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu:

1) zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki, komunikacji interpersonalnej, prawa, higieny i bezpieczeństwa pracy – łącznie 200 godz.;

2) praktyki zawodowe – 80 godz.

WYMAGANIA

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • pełnoletnich;
 • chcących podjąć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym jako opiekun;
 • posiadających co najmniej wykształcenie średnie;
 • nie posiadających kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego

 

Opiekunem w żłobku może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 

Osoby, które chcą ukończyć szkolenie powinny mieć predyspozycje osobowościowe do pracy z małymi dziećmi. Niezbędny jest również dobry stan zdrowia.

Szkolenie polecamy szczególnie osobom, które chcą podjąć pracę w żłobku i klubie dziecięcym lub jako niania, chciałyby założyć działalność gospodarczą związaną z opieką nad dziećmi.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin)

 • Adaptacja jako rezultat rozwoju
 • Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
 • Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
 • Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki

 

2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin)

 • Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 • Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
 • Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 • Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
 • Mechanizmy rozwoju dziecka

 

3.  Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin)

 • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 • Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 • Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
 • Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
 • Wprowadzenie dziecka w kulturę
 • Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

 

4. Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin)

 • Odpowiedzialność prawna opiekuna
 • Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia i zapobiegania urazowości
 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
 • Emisja głosu

 

5. Praktyka zawodowa (80 godzin)

KADRA

Specjaliści prowadzący zajęcia posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia powierzonych im zajęć.

Po zakończonym szkoleniu i pozytywnym zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o złożenie w sekretariacie następujących dokumentów:

1) podanie – formularz zgłoszeniowy

2) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów.

Zapoznaj się z naszymi kursami: